การทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยและการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ (NARST EQA)
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กรุณา Login เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้แผนทดสอบความชำนาญการตรวจวินิจฉัยและทดสอบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 02-951 0000 ต่อ 99416
 narsteqa@gmail.com