กรุณาตอบคำถามก่อนเข้าเพจเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดทำ Antibiogram ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ท่านคาดว่าจะนำข้อมูล Antibiogram ไปใช้ประโยชน์ในด้านใด