กรุณาตอบคำถามก่อนเข้าเพจเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดทำ Antibiogram
ท่านคาดว่าจะนำข้อมูล Antibiogram ไปใช้ประโยชน์ในด้านใด