แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ.2560-2564


 
เกณฑ์การจัดทำ Antibiogram ตามมาตรฐาน CLSI


   
การส่งเชื้อทางไปรษณีย์ สำหรับโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

 
MIC of Neisseria gonorrhoeae (Data from Bangrak STIs Center)


       
Links

NARST Address
Tel & Fax: 02-951-1486
Email: narst_thai@yahoo.com
www.facebook.com/narst.thai