คู่มือมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์  
คู่มือมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
Book of Bacterial & Fungi Identification 2015   
WHO CC for Antimicrobial Resistance Surveillance and Training